U nas kupujesz niezawodne maszyny do obróbki drewna najwyższej jakości!
Serwis

Firma FOREKO GROUP posiada serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, który realizuje naprawy bieżące maszyn oraz niezbędne modyfikacje i przeglądy techniczne. Naszym klientom zapewniamy rozruch zakupionych u nas maszyn z pełną ich kalibracją oraz szkoleniem pracowników.

 

 

 1.  Koszty montażu:
  1. Stawki godzinowe (montaż i podróż)
   Czas pracy od poniedziałku do piątku
   Czas przejazdu : 50,00 zł netto/godz.
   Technik serwisowy : 160,00 zł netto / godzina 
   Technik serwisowy sobota: 240,00 zł netto / godzina

  2. Koszty podróży przejazdy samochodem serwisowym
   Stawka za 1 km : 1,20 PLN netto

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Przewodnim celem FOREKO Group jest zarówno pomoc sprzedażowa jak i posprzedażowa. Wyjątkowo cenimy pomoc klientom w trakcie całego okresu użytkowania, zarówno w okresie gwarancji oraz po gwarancji. Reakcję serwisową podejmujemy przeważnie w ciągu 24 godzin.
Jednakże zdajemy sobie sprawę, że sprzęt może ulec uszkodzeniu, dlatego uruchomiliśmy specjalny portal reklamacyjny, który szybko pomaga naszym klientom w usunięciu problemów. Już na etapie składania reklamacji udaje się znaleźć rozwiązanie.
1. Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego, a okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. Natomiast w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego na 24 miesiące od daty zakupu.
2. W okresie gwarancyjnym usuwane są wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.
3. Naprawy realizowane są w najszybszym możliwym czasie, jednak termin naprawy nie powinien przekroczył 21 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia maszyny do serwisu w siedzibie firmy. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić maszynę.
4. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym, klientowi przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki.
5. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu FOREKO Group jest wypełnienie formularza reklamacyjnego wraz z dokładnym opisem występujących w nim wad, znajdującego się na stronie www.foreko.eu oraz dostarczenie maszyny w stanie kompletnym wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym formularzem reklamacyjnym.
6. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając oryginalnego opakowania co zapewnia prawidłowy transport urządzenia.
7. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę w trakcie transportu. Serwis nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji serwis kontaktuje się z klientem na podstawie danych podanych w formularzu reklamacyjnym.
9. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
9.1. demontażu lub modyfikowana maszyny przez ingerencję osób lub firm trzecich
9.2. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowana i transportowania maszyny
9.3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych
9.4. niezgodnego użytkowania z instrukcją obsugi i przeznaczeniem
9.5. pracy urządzenia bez zalecanego przez producenta osprzętu (np. odciągu)
9.6. stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności
10. Gwarancja nie obejmuje:
10.1. wymiany części zużywających się w sposób naturalny (oraz części i materiałów eksploatacyjnych) np. styczników, bezpieczników, wrzecion, osi, przegubów, uszczelek, uszczelniaczy, oringów, simeringów, pomp chłodziwa, krańcówek, zabezpieczeń termicznych (itp.), łożysk, kabli zasilających, tarcz ściernych i tnących, linek napędowych, uchwytów narzędziowych, wierteł, dłut, olejów, smarów, zasilaczy, grzałek itp.
10.2. uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub z winy instalacji napięciowej.
10.3. uszkodzeń wynikających z przeciążenia sprzętu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji
10.4. nieprawidłowego podłączenia instalacji zasilających (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych), np. elektrowrzecion z wymianą narzędzi niepodłączonych do kompresora z osuszaczem
11. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeżli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.
12. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub dodatkowo poniesionych kosztów z powodu uszkodzenia urządzenia.
13. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.
14. Gwarancja na szklane tuby CO2 wynosi 3 miesiące.
15. Wszystkie lasery CO2 muszą być uziemione.
16. Rozładunek maszyny i włożenie do pomieszczenia w którym ma pracować jest po stronie i odpowiedzialności kupującego. Przygotowanie przyłącza elektrycznego przy maszynie jest po stronie Kupującego.
17. W przypadku braku możliwości naprawy maszyny u kupującego wyjście maszyny z pomieszczenia i załadunek oraz późniejszy rozładunek i włożenie do pomieszczenia jest po stronie kupującego.
18. Parametr opisujący pole robocze w frezarkach CNC to droga jaką jest w stanie pokonać elektrowrzeciono w osiach X i Y- czyli szerokość i długość przejazdów elektrowrzeciona w tych osiach. W przypadku stołu hybrydowego (podciśnienie i t-rowki) do pola roboczego wliczamy również powierzchnią mocowania T-rowków np. frezarka o polu roboczym 1300mm x 2500mm jest w stanie pokonać drogę w osi x=1300mm a w osi Y=2500mm.
Wysokość robocza w frezarkach cnc nie jest równa z prześwitem bramy (osią Z) i jest uzależniona od wysokości obrabianego elementu i długości frezu.
19. Przy maszynach sterowanych numerycznie, wymagane jest awaryjne podtrzymywanie zasilania dla jednostki sterującej przez minimum 5 minut.
20. Wymagania będące po stronie klienta w przypadku zakupu maszyny CNC:
• Ogrodzenie bezpieczeństwa maszyn CNC jest niezbdną opcją dodatkową - nie wliczoną w cenę maszyny. Leży to po stronie klienta. Ogrodzenie może być fizyczne czyli tzw. "płot" lub np. optyczne przy zastosowaniu barier bezpieczeństwa. Za zgodą i opłatą ze strony klienta montujemy wybrane rozwiązanie. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od usytuowania magazynu oraz modelu maszyny.
• Przyłącze elektryczne z gniazdem siłowym 3x400 V + 10mb przewodu 5x4mm kwadrat
• Kompresor śrubowy z osuszaczem o ciśnieniu roboczym 8 bar. i wydajności 300l/min
• Odciąg trocin lub instalacja odpylająca spełniająca wymagania:
• Przyłącze- zazwyczaj 100mm (125, 150, 200 lub 250mm- przy większych maszynach )
• PRZEPŁYW: 3900 m3/h,
• PODCIŚNIENIE NA KRÓĆCU: 2500 Pa,
• PRĘDKOŚĆ NA KRÓCU: 35 m/s
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
22. Gwarancja na zakupione maszyny obowiązuje tylko na terenie Polski.
23. Warunki gwarancji poza terenem Polski ustalane są indywidualnie.

Realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od możliwości producenta, jak również od rodzaju transportu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, firma FOREKO Group zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia, bądź odstąpienia od umowy, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.
2. FOREKO Group w swojej ofercie posiada maszyny, które sprzedaje na indywidualne zamówienie (zamówienie pod klienta)
3. FOREKO Group jest sprzedawcą maszyn nie producentem – tzn. iż z przyczyn nie zależnych od FOREKO Group może nastąpić odmówienie dostarczenia maszyn – odmówienie jest zależne od naszych dostawców, producentów.
4. Czas produkcji maszyn na indywidualne zamówienie może ulec wydłużeniu lub skróceniu z przyczyn nie zależnych od FORKEO Group.

5. Kupujący jest zobowiązany zbadać dostarczone towary oraz ich kompletność w chwili otrzymania. Wady widoczne i oczywiste Kupujący składa na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania, w przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie uznane. Dotyczy to także reklamacji ilościowej oraz dostawy innego towaru. Wady ukryte należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.

6. W przypadku braku odbioru awizowanego towaru – ponowna dostawa zostaje dokonana po opłaceniu przez Klienta wynikających stąd kosztów. W razie nie opłacenia w/w kosztów w terminie 3 dni od wezwania Klienta e-mail’em na adres z którego przyszło zamówienie – transakcja zostaje anulowana, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy i odbioru towaru.

Zwrot towaru:

Prawo zwrotu nie dotyczy wyrobów, które wykonane są na zamówienie indywidualne oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian rozmiarów oraz zamówienia zamawiane z za granicy na prośbę klienta. 

Nie zwracamy poniesionych kosztów transportu. 

Usługi serwisowe:

W celu szybkiego wykonania usługi klient jest zobowiązany spełnić poniższe warunki:

maszyna jest wyłączona z pracy zakładu
maszyna jest oczyszczona i uporządkowana
otoczenie pozwala na swobodny dostęp do maszyny
do dyspozycji technika serwisu jest osoba do pomocy
na zakładzie panuje temp. > 15 stopni C

Płatność za serwis:
przedpłata na podstawie faktury proforma za dojazd + ew. części
przelew 7 dni za wykonanie usługi serwisowej/szkolenia itd.