U nas kupujesz niezawodne maszyny do obróbki drewna najwyższej jakości!
Serwis

Firma FOREKO posiada serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, który realizuje naprawy bieżące maszyn oraz niezbędne modyfikacje i przeglądy techniczne. Naszym klientom zapewniamy rozruch zakupionych u nas maszyn z pełną ich kalibracją oraz szkoleniem pracowników.

 

Ogólne warunki montażu (instalowania, regulowania, przebudowy, naprawy i konserwacji) maszyn produkowanych przez firmy należące do firmy Foreko.

 1. Koszty zatrudnienia
  1. Koszty zatrudnienia monterów oraz koszty niezbędnych części zamiennych ponosi bezpośrednio zleceniodawca.
 2.  Koszty montażu:
  1. Stawki godzinowe (montaż i podróż)
   Czas pracy od poniedziałku do piątku
   W godzinach : 8.00 - 18.00
   Dojazd : 30,00 zł/godz.
    Technik serwisowy : 140 ,00 zł
  2. Dodatki za pracę w nadgodzinach, w godzinach nocnych, w niedzielę i dni świąteczne (montaż i podróż)
   Czas pracy od poniedziałku do piątku
   W godzinach 18.00 - 8.00 : 50%
   W godzinach nocnych : 10%
   W sobotę : 50%
   W niedzielę : 100%
   W dni świąteczne : 150%
  3. Koszty podróży przejazdy samochodem serwisowym
   Stawka za 1 km : 1,10 PLN
   Przejazdy publicznymi środkami transportu
   Klasa turystyczna : wg taryfy
   W nocy pierwszą klasą lub wagonem sypialnym : wg taryfy
  4. Wyżywienie i nocleg
   Koszty noclegu zgodnie z rachunkiem ( refaktura)
   Diety - 30zł pierwsza i następne doby
  5. Diety bez noclegu (za granicą)
   Wg ryczałtu przewidzianego dla grup krajów +15%
   Koszty noclegu zgodnie z rachunkiem lub ryczałtowo
  6. Powyższe stawki rozliczeniowe nie zawierają podatku VAT
  7. Warunki płatności
   Koszty za usługi montażowe należy bezzwłocznie pokrywać zaraz po otrzymaniu faktury.
 3. Przerwanie montażu.
  1. Jeżli zlecenie wymaga, żeby monter lub jego pomocnicy wielokrotnie odbywali podróż do miejsca pracy i z powrotem, wówczas zamawiający musi pokryć związane z tym koszty.
  2. W szczególnie pilnych przypadkach, np. w razie usterek w eksploatacji u innych klientów, dostawca ma prawo polecić monterowi przerwanie montażu. Koszty podróży ponosi w takim wypadku dostawca.
 4. Współpraca ze strony zamawiającego.
  1. Zamawiający ma obowiązek udzielania pomocy.
  2. Pomoc ze strony zamawiającego powinna zagwarantować, że montaż zostanie rozpoczęty zaraz po przybyciu personelu montażowego i będzie mógł być kontynuowany bez ograniczeń, aż do chwili dokonania odbioru przez zamawiającego.
  3. Współpraca ze strony zamawiającego polega na ochronie osób i mienia na placu montażowym, zapewnieniu prawidłowych warunków pracy, udostępnieniu niezbędnych materiałów pracowniczych.
  4. Udostępnienie personelu pomocniczego, jeżli monter uważa to za niezbędne. Dotyczy to również wymagań montera wynikających z przepisów BHP.
  5. Zatrudnienie tłumacza, jeżli monter uzna to za niezbędne
  6. Koszty tych zadań z zakresu współpracy ponosi zamawiający.
  7. Jeśli zamawiający nie wypełnia swoich obowiązków wówczas dostawca ma prawo, lecz nie obowiązek, na koszt zamawiającego samodzielnie wykonać czynności będące obowiązkiem zamawiającego.
  8. Zamawiający poinformuje dostawcę o ewentualnych wykroczeniach, jakich dopuścił się personel wykonujący montaż.
 5. Zadania montera.
  1. Monter wykonuje tylko prace ustalone przez dostawcę i przekazuje zamawiającemu informacje na temat sposobu obsługi i konserwacji maszyny.
  2. W pilnych przypadkach monter - zwłaszcza w celu uniknięcia zakłóceń w eksploatacji - na życzenie zamawiającego podejmie pracę w godzinach nadliczbowych lub w dniach świątecznych w zakresie dopuszczalnym ustawowo, lecz za odpowiednio wyższym wynagrodzeniem i po porozumieniu się ze swoim kierownictwem.
  3. Monter nie ma prawa składać prawnie wiążących oświadczeń. W takich przypadkach należy zwracać się bezpośrednio do kierownictwa serwisu technicznego.
 6.  Odpowiedzialność cywilna.
  1. Zakres odpowiedzialności cywilnej dostawcy obejmuje bezpłatną naprawę usterek montażowych.
  2. Roszczenie o naprawę nie przysługuje, jeśli zamawiający niezwłocznie nie zamelduje usterki montażowej.
  3. Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności cywilnej za usterki montażowe, które wynikają za szczególnych warunków lokalnych, cech, podłoże itd.
  4. Jeżli zamawiający dokona zmian lub przeprowadzi naprawy bez porozumienia z dostawcą, wówczas dostawcza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, a pozostałe w związku z tym koszty nie będę pokryte przez dostawcę.
 7.  Gwarancja.
  1. Oprócz roszczenia o naprawę zamawiający nie może dochodzić wobec dostawcy żadnych innych roszczeń, ani praw z tytułu ewentualnych niedogodności zwišzanych z montażem, niezależnie od podstaw prawnych, na jakie powołuje się zamawiający.
  2. Sądem właściwym w sprawach spornych dotyczących zlecenia montażu jest sąd właściwy terytorialnie dla siedziby firmy dostawcy. Obowiązuje prawo polskie.
 8.  Odbiór.
  1. Po zakończeniu prac zleceniodawca powinien sprawdzić, czy roboty zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z udzielonym zaleceniem.
  2. Personel montażowy misi przedłożyć zamawiającemu do podpisu zlecenie montażu wraz z zamieszczonymi w nim godzinami dojazdu i godzinami pracy. Tym samym zamawiający uznaje prawidłową realizacje montażu. Czas na podróż powrotną jest wpisywany przez serwis techniczny dostawcy dopiero po powrocie montera.
  3. Jeżli odbiór opóźnia się nie z winy dostawcy, wówczas po upływie 10 dni po zgłoszeniu zakończenia montażu przez serwis techniczny dostawcy przyjmuje się, że odbiór został dokonany. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy podczas wyjazdu montera osoba uprawniona do złożenia podpisu jest nieobecna. A tym samym nie może ona podpisem potwierdzić wykonania montażu.